Đặt in hóa đơn lần thứ 2

1_132283

Nhiều bạn thắc mắc về quy định của Thuế khi in hóa đơn lần 2, chúng tôi xin giới thiệu như sau:

1/ Những trường hợp được xem là thay đổi mẫu (*): thay địa chỉ, thay hoa văn hóa đơn, thay/ thêm logo, thay đổi màu in chủ đạo, thay đổi mẫu số (01GTKT3/001 thành 01GTKT3/002), thay đổi kí hiệu (Vd: AC/… thành AD/…).
Ngoài những thay đổi trên thì những thay đổi này sẽ không phải thay đổi số “…./001”: thêm/ bỏ số điện thoại, thêm/ bỏ số fax, thêm/ bỏ email, thêm/ bỏ số website, thêm/ bỏ số tài khoản, thay đổi nhà in.
Chỉ thay đổi số “…./001” khi những thay đổi hóa đơn thuộc trường hợp (*) và trong cùng 1 năm phát hành.

VD: Doanh nghiệp ABC đã thông báo phát hành 02 cuốn hóa đơn 01GTKT3/001 – AC/13P – 0000001>0000100:

+Nếu 2013 phát hành 02 cuốn tiếp theo mà có những thay đổi thuộc (*) thì sẽ đổi thành 01GTKT3/002 – AC/13P – 0000001>0000100. Ngược lại nếu không có thay đổi gì thuộc (*) thì 02 cuốn hóa đơn này sẽ là 01GTKT3/001 – AC/13P – 0000101>0000200.

+Nếu 2014 phát hành 02 cuốn tiếp theo cho dù có bất cứ thay đổi gì khác hoặc thuộc (*) thì sẽ là 01GTKT3/001 – AC/14P – 0000001>0000100. Vì trường hợp này đã thay đổi từ …/13P thành …/14P, đúng nguyên tắc “mẫu số – kí hiệu- số hóa đơn” không được trùng số đã phát hành.

2/ Hóa đơn đặt in chưa sử dụng hết vẫn có thể đặt in và thông báo phát hành tiếp theo. Nhưng quan trọng khi sử dụng hết số hóa đơn cũ thì mới được sử dụng hóa đơn mới.

3/ Ngày kí hợp đồng đặt in < Ngày thanh lí hợp đồng < Thông báo phát hành hóa đơn <5 ngày Sử dụng bộ hóa đơn đầu tiên.